Brandskyddsutbildning service

Brandservice och underhåll

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor.

Våra kompetenta servicetekniker utför kontroll och underhåll av alla typer av brandredskap, alltifrån brandfiltar till branddörrar. Normalt sker en översyn en gång per år och då passar man ofta på att se över hela brandskyddet. 

Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. Viktigaste är:

 • SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
 • SS EN 671-3 Svensk standard för underhåll av inomhusbrandposter
 • Provtryckning av gasflaskor sker normalt vart tionde år enligt krav från Räddningsverket och Arbetsmiljöverket. All provtryckning utförs av ett av SWEDAC ackrediterat organ

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete.

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Brandsläckare ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn, underhåll och omladdning av brandsläckare ska utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – underhåll och omladdning av brandsläckare.

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

 • Tillsyn – rutinkontroll av användaren
 • Översyn / underhåll / kontroll – utförs årligen av utbildad tekniker
 • Utökad kontroll / revisionsbesiktning – verkstadsgenomgång med omladdning


Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-
arbetet.

Vi utför löpande kontroll och service av brandsläckare. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från myndigheter och försäkringsbolag. För brandsläckare gäller SS 3656 Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare. Några av de moment vi utför är:

 • Brandsläckare kontrolleras och servas en gång per år.
 • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
 • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisions besiktigas och provtrycks.

Brandposter ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Krav kan också finnas i försäkringsbestämmelser. Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3. 

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

 • Tillsyn – rutinkontroll av användaren
 • Översyn / underhåll / kontroll – utförs årligen av servicetekniker
 • Utökad kontroll / revisionsbesiktning – besiktning med provtryckning