Kolsyresläckare

Kolsyresläckare är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och brand i elektriska anläggningar

Så här fungerar kolsyresläckare

Kolsyra med den kemiska beteckningen koldioxid (CO2) är en färglös, giftfri gas med svagt syrlig smak och något kittlande lukt. Gasen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft, kemiskt neutral och inte elektriskt ledande. Genom komprimeringen övergår en del av kolsyregasen i flytande form.
Kolsyran släcker brand genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjekt samt till viss, mindre, del genom kylning. Detta gör att kolsyra är olämpligt för brandbekämpning utomhus.
Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C.

Kolsyresläckarna är försedda med snabbventiler. Ventilen är snabböppnande och mycket smidig att hantera. För att uppnå maximal snöbildning, som är av största betydelse för snabb och effektiv släckning, har vid konstruktionen särskild vikt lagts vid utformningen av munstycke och snödiffusor. Kolsyresläckare är försedda med diffusor som har låg vikt och är tålig mot stötar och slag.

Giftighet

Vid förhöjda koldioxid koncentrationer, ökar andningsfrekvensen och vid högre koncentration kan huvudvärk, yrsel och illamående uppstå. I svårare fall kan det ge kramper och medvetslöshet, så kallad koldioxidchock. Vid en ännu högre dos av koldioxid uppstår koldioxidchocken direkt med kvävningsdöd som följd.

Första hjälpen

Ögonen: Uppsök läkare
Hud: Frysta partier tinas upp med vatten, därefter tar man försiktigt av kläderna.
Inandning: Frisk luft